Antioxidanty

Antioxidanty jsou aditiva potlačující stárnutí oleje okysličením (oxidací). Při teplotách do přibližně 120 až 150 °C jsou účinné např. některé fenoly či aminy, při vysokých teplotách fungují spolehlivě např. dialkyldithiofosfáty zinku.

Jakmile se spustí degradace antioxidantů v mazivu, první fyzický dopad na mazivo je produkce velmi malých sub-mikronových nečistot. Tyto částečky nečistot se mohou skládat z produktů degradace základových olejů, ale v počátečních fázích vývoje se častěji skládají z degradovaných antioxidantů.

Viz též: Oxidační-stabilita, nitrace oleje

Drhnutí, stick-slip

Jev pozorovaný tehdy, když kluzný pohyb mezi dvěma povrchy, které jsou v kontaktu, není plynulý

POZNÁMKA Maziva pro kluzný pohyb součástí strojů jsou speciálně vybavena tak, aby zabraňovala tomuto jevu.

ČSN ISO 1998-7

Elastohydrodynamické mazání

Typ mazání vyskytující se tehdy, když povrchy ve vzájemném pohybu se pružně deformují působením zatížení

POZNÁMKA Tento typ mazání se vyskytuje při mazání převodovek a válečkových ložisek.

ČSN ISO 1998-7

Hydralické kapaliny

Hydraulické kapaliny jsou média, jejichž prostřednictvím se v hydraulických systémech přenáší výkon. Úkolem hydraulických kapalin je přenos energie s co nejnižšími ztrátami způsobenými třením a opotřebením.

Běžnými hydraulickými kapalinami jsou minerální voda nebo olej.

Hydrodynamické mazání

Typ mazání charakterizovaný takovou tlouštkou mazacího filmu, která je větší než nerovnosti povrchů, se kterými je mazací film v kontaktu.

POZNÁMKA Při hydrodynamickém mazání je tření malé a povrchy, které jsou v kontaktu, jsou úplně odděleny. Mazivo v podstatě působí svou viskozitou.

ČSN ISO 1998-7

Kaly v motoru

Úsady, v zásadě tvořené motorovým olejem, zbytky paliva a oxidačními produkty, které neodtékají z částí motoru, ale které je možno odstranit otřením měkkým hadříkem

ČSN ISO 1998-7

Mazací film

Tenká vrstva maziva sloužící k minimalizaci přímého styku mezi dvěma pevnými povrchy při jejich vzájemném pohybu.

ČSN ISO 1998-7

Mazání

Činnost zaměřená na použití maziv ke zmenšení a povrchového poškození kovových povrchů při jejich vzájemném pohybu

ČSN ISO 1998-7

Mezné mazání

Typ mazání charakterizovaný velmi tenkým mazacím filmem, jehož síla je srovnatelná s nerovnostmi povrchů, které jsou v kontaktu.

POZNÁMKA Při mezném mazání je tření velké a přímé vzájemné působení mezi povrchy velmi významné. Mazivo v podstatě působí pouze prostřednictvím své chemické aktivity k povrchům, které jsou v kontaktu.

ČSN ISO 1998-7

Parní polštář

Nahromadění par motorového benzinu v palivovém systému motoru v dostatečném množství k tomu, aby rušilo, nebo zabraňovalo dodávce paliva.

ČSN ISO 1998-7

Pevné usazeniny v motoru, laky

Tuhé, suché, obvykle lesklé úsady, někdy nazývané laky, které nelze odstranit otřením měkkým hadříkem

ČSN ISO 1998-7

Produkty opotřebení

Pří práci strojního zařízení nebo stroje se opotřebením uvolňují částice kovu nebo jejich sloučeniny. Tyto produkty, které vznikají v důsledku opotřebení, jsou mazacím olejem vyplavovány z třecích míst a spolu s olejem cirkulují v mazací soustavě stroje. Se vzrůstajícím opotřebením se zvyšuje koncentrace těchto příměsí v oleji.

Směsné mazání

Přechodový typ mazání mezi hydrodynamickým mazáním a mezným mazáním, kdy tloušťka mazacího filmu není dostatečně silná, aby zajistila úplné oddělení povrchů, které jsou v kontaktu

POZNÁMKA Při směsném mazání tření kolísá v závislosti na podílu povrchů, které jsou v přímém kontaktu: čím vyšší je podíl povrchů v přímém kontaktu, tím vyšší je tření. Mazivo pak působí jak svou viskozitou, tak svými chemickými vlastnostmi.

ČSN ISO 1998-7

Tribodiagnostika

Využití informací získaných z maziv k objektivnímu určení technického stavu sledovaného objektu.

Známe-li aktuální technický stav používané olejové náplně, můžeme rozhodnout o jejím dalším setrvání (popřípadě další výměně) v provozu a tím pádem i k úspoře finančních prostředků. A to buď prodloužením doby používání olejové náplně anebo za případné náklady na opravu a prostoje v důsledku havárie stroje z příčiny nevyhovujícího technického stavu olejové náplně.

Tribokoroze

jakýkoli druh koroze, jehož součástí je neustálé odstraňování pasivní vrstvy nárazy kapaliny nebo částic na korodující povrch nebo třením mezi korodujícím povrchem a jiným povrchem

POZNÁMKA 1 k heslu Tribokoroze zahrnuje mj. korozi opotřebením (3.30), vibrační korozi (3.29) a erozní korozi (3.27).
POZNÁMKA 2 k heslu Důsledkem tohoto procesu může být zvýšené tření mezi dotýkajícími se plochami, které vyvolává další úbytek materiálu.

viz: ČSN EN ISO 8044 - Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice

Úsady

Úsady (angl. varnish) je tzv. měkké znečištění způsobené degradací oleje. Typické zástupce silných úsad můžete vidět na obrázku 1 a 2.
Díky oxidaci oleje vznikají v oleji nežádoucí chemické látky, které začnou z oleje vypadávat a tvořit úsady v olejovém systému. Úsady mají různé formy – od měkkých rosolovitých, přes lepivé kaly až po tvrdé a lesklé laky.
Úsady narušují mazací film a zvyšují tření na pohyblivých součástech. Produkty oxidace oleje jsou lepivé a podobně jako mucholapka na sebe zachytávají větší částice tzv. tvrdého znečištění. Vyšší tření na povrchu zasaženého i okem neviditelnou mikroskopickou vrstvou úsad znamená lokální zvýšení teploty, zvýšené namáhání stroje, rychlejší opotřebení a v důsledku rychlejší degradaci oleje a vznik dalších úsad. Úsady negativně ovlivňují zejména ventily, čerpadla, hydromotory, ložiska, filtry, soukolí převodovek, teplosměnné povrchy chladičů a ohřevu oleje, ucpávky atp.

Tření - tribotechnika kolem nás